Có 1 kết quả:

bǎn chē

1/1

bǎn chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) handcart
(2) flatbed cart
(3) flatbed tricycle