Có 1 kết quả:

jí lì

1/1

jí lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a supreme effort
(2) at all costs