Có 1 kết quả:

jí běi

1/1

jí běi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

extreme north