Có 1 kết quả:

jí běi zhū dǐng què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Arctic redpoll (Acanthis hornemanni)