Có 1 kết quả:

jí běi liǔ yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Arctic warbler (Phylloscopus borealis)