Có 1 kết quả:

jí yòu fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

an extreme right-winger