Có 1 kết quả:

jí shǎo

1/1

jí shǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) very little
(2) very few