Có 1 kết quả:

jí yǒu kě néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely possible
(2) probable