Có 1 kết quả:

gòu xíng

1/1

gòu xíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) structure
(2) (spatial) configuration
(3) arrangement
(4) (chemistry) configuration (molecular, electron etc)