Có 1 kết quả:

gòu sī

1/1

gòu sī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to design
(2) to plot
(3) to plan out
(4) to compose
(5) to draw a mental sketch
(6) conception
(7) plan
(8) idea
(9) composition