Có 1 kết quả:

gòu xiǎng

1/1

gòu xiǎng

giản thể

Từ điển phổ thông

quan điểm, quan niệm

Từ điển Trung-Anh

(1) to conceive
(2) concept