Có 1 kết quả:

wǎng rán

1/1

wǎng rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in vain
(2) to no avail

Một số bài thơ có sử dụng