Có 1 kết quả:

wǎng gù

1/1

wǎng gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to neglect
(2) to misuse
(3) to mistreat
(4) to abuse