Có 1 kết quả:

zhěn yán shù liú

1/1

zhěn yán shù liú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 枕石漱流[zhen3 shi2 shu4 liu2]