Có 1 kết quả:

zhěn gē qǐn jiǎ ㄓㄣˇ ㄍㄜ ㄑㄧㄣˇ ㄐㄧㄚˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sleep on one's armor with a spear as a pillow (idiom)
(2) to keep ready for battle at all times