Có 1 kết quả:

zhěn gē dài dàn

1/1

zhěn gē dài dàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wait for dawn, one's head resting on a spear (idiom)
(2) fully prepared and biding one's time before the battle