Có 1 kết quả:

lín kě méi sù ㄌㄧㄣˊ ㄎㄜˇ ㄇㄟˊ ㄙㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lincomycin