Có 1 kết quả:

lín zi

1/1

lín zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) woods
(2) grove
(3) forest