Có 1 kết quả:

lín lín zǒng zǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in great abundance
(2) numerous