Có 1 kết quả:

lín yīn dào ㄌㄧㄣˊ ㄧㄣ ㄉㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 林蔭道|林荫道[lin2 yin4 dao4]