Có 1 kết quả:

lín yù

1/1

lín yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) wood sandpiper (Tringa glareola)