Có 1 kết quả:

guǒ bù qí rán

1/1

guǒ bù qí rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) just as expected
(2) told you so