Có 1 kết quả:

guǒ rú suǒ liào

1/1

guǒ rú suǒ liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

just as expected