Có 1 kết quả:

guǒ zi lí

1/1

guǒ zi lí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

masked palm civet (Paguma larvata)