Có 1 kết quả:

guǒ zi jiàng

1/1

guǒ zi jiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marmalade
(2) jellied fruit