Có 1 kết quả:

guǒ shí sàn bō

1/1

Từ điển Trung-Anh

fruit dispersal