Có 1 kết quả:

guǒ shù

1/1

guǒ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fruit tree
(2) CL:棵[ke1]