Có 1 kết quả:

Guǒ luò Zàng zú zì zhì zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

Golog Tibetan autonomous prefecture (Tibetan: Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul) in south Qinghai