Có 1 kết quả:

guǒ suì

1/1

guǒ suì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ear (of corn or sorghum etc)
(2) bunch (of grapes)
(3) infructescence