Có 1 kết quả:

guǒ yíng

1/1

guǒ yíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fruit fly