Có 1 kết quả:

zhī zi

1/1

zhī zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) twig
(2) branch