Có 1 kết quả:

zhī jié

1/1

zhī jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) branches and knots
(2) fig. side issue
(3) minor peripheral problem

Một số bài thơ có sử dụng