Có 1 kết quả:

kū cǎo gǎn jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

bacillus subtilis