Có 1 kết quả:

zhǐ qiào

1/1

zhǐ qiào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bitter orange (Fructus aurantii) (used in TCM)

Một số bài thơ có sử dụng