Có 1 kết quả:

jià shàng huì huà

1/1

Từ điển Trung-Anh

easel painting