Có 1 kết quả:

jià gòu

1/1

jià gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to construct
(2) to build
(3) infrastructure
(4) architecture
(5) framework