Có 1 kết quả:

gǒu qǐ ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ

1/1

gǒu qǐ ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wolfberry (Lycium chinense)
(2) genus Lycium

Một số bài thơ có sử dụng