Có 1 kết quả:

bǐng zhèng

1/1

bǐng zhèng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rule
(2) to be in power