Có 1 kết quả:

bǐng chén

1/1

bǐng chén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) powerful official
(2) big shot