Có 1 kết quả:

Bǎi qí Yì yǔ

1/1

Bǎi qí Yì yǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Kashiwasaki Kariwa, site of Japanese nuclear power plant near Niigata 新潟