Có 1 kết quả:

bǎi shù

1/1

bǎi shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cypress tree
(2) Taiwan pr. [bo2 shu4]

Một số bài thơ có sử dụng