Có 1 kết quả:

bǎi yóu lù

1/1

bǎi yóu lù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tarred road
(2) asphalt road