Có 1 kết quả:

bǎi yóu mǎ lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tarred road
(2) asphalt road