Có 1 kết quả:

bǎi jié sōng cāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

chaste widowhood