Có 1 kết quả:

Bó dì qiè lì

1/1

Bó dì qiè lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sandro Botticelli (1445-1510) Italian painter of the Florentine school