Có 1 kết quả:

mǒu wù

1/1

mǒu wù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

có cái, có thứ, một cái nào đó

Từ điển Trung-Anh

something