Có 1 kết quả:

mǒu chù

1/1

mǒu chù

phồn thể

Từ điển phổ thông

có nơi, một nơi nào đó

Từ điển Trung-Anh

somewhere