Có 1 kết quả:

róu shēn shù

1/1

róu shēn shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

contortion (performance art)