Có 1 kết quả:

zhè shù

1/1

zhè shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silkworm thorn tree