Có 1 kết quả:

zhè sī

1/1

zhè sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

silk from worms fed on 柘[zhe4] leaves